கண்ணப்பர் | Kannappar | Best Short Film | Kannappa Nayanar | Nayanmar Story in Tamil | Sivan Movie

கண்ணப்பர் | Kannappar | Best Short Film | Kannappa Nayanar | Nayanmar Story in Tamil | Sivan Movie

Indian Regional Devotional Movie with English subtitles – Must Watch!
பெரிய புராணம் என்னும் காப்பியத்துள் 63 நாயன்மார்கள் வரலாற்றில் கண்ணப்பநாயனார் வரலாறு இலைமலிந்த சருக்கத்தில் 10-ஆவது புராணமாக (கதையாக) இடம் பெற்றுள்ளது. இந்நாயனார் வரலாற்றைச் சேக்கிழார், 186 விருத்தப் பாக்களினால் பாடியுள்ளார்.

CONTACT : ROY NAVEEN – 7502525593 FOR ANY MEDIA NEEDS

Thinnan was a staunch devotee of the Vayu linga of SriKalahasti which he found in the forest while hunting. Being a hunter, he did not know how to properly worship Lord Shiva. It is said that he poured water from his mouth on the Shiva lingam which he brought from the nearby river Swarnamukhi. He also offered the God whatever animal he hunted, including swine flesh. But the Lord accepted his offerings since Thinnan was pure at heart and his devotion was true.

He was later named as kannappar or Kannappa Nayanar and was also listed as one of the 63 nayanmars. He gave his eye to the lord out of love and devotion and was named so.

We are extremely delighted to present our creation Tamil short film – devotional. Sure to bring tears to your eyes!

Facebook page : https://www.facebook.com/Kannappar-1492224821081674

Detailed Story:
Kannappa was a staunch devotee of Shiva and is closely associated with Srikalahasteeswara Temple. He was a hunter and is believed to had plucked his eyes to offer to Srikalahasteeswara linga, the presiding deity of Srikalahasti Temple. He is also considered one of the 63 Nayanars or holy Saivite saints, the staunch devotees of Shiva. According to historical chronicles, he was Arjuna of the Pandavas in his past life.

Kannappa Nayanar is a Tamil saint also known as Thinnappan, Dinna, Kannappa, Tinnappan, Dheera, Bhakta Kannappa, Thinnan, Kannappan, Dinnayya, Kannayya, Kannappa Nayanar or Nayanmar, Kannan, Bhakta Kannappan and Dheeran. He was born in a vyadha (hunter) family, the son of Raja Naga Vyadha and his wife in Uduppura (modern Vutukuru) near Sri Kalahasti, in present-day Utukkuru, Rajampet Andhra Pradesh. He is said to be an ancestor of the modern-day Mutharaiyar community. His father was a notable gerent among their hunting community and a great Shaiva devotee of Sri Kartikeya. He was named Dinna or Dheera by his parents, which is known to Tamil-speakers today as Thinnan or Dheeran respectively. His wife’s name was Neela.

When Arjuna was meditating on Sri Shiva for Pasupathastra, to test him Sri Shiva entered that forest as an animal hunter and due to word war between Sri Shiva and Arjuna, a battle took place between both and finally impressed by Arjuna’s efforts, Sri Mahashiva gave him the Pasupathasthra. However, because of his boastful nature of being the greatest warrior, he is born again as a devotee in the Kali Yuga as Kannappa Nayanar and finally got liberation.

Thinna was a staunch devotee of the Vayu linga of SriKalahasti which he found in the forest while hunting. Being a hunter, he did not know how to properly worship Lord Shiva. It is said that he poured water from his mouth on the Shiva lingam which he brought from the nearby river Swarnamukhi. He also offered Lord Shiva whatever animal he hunted, including swine flesh. But Lord Shiva accepted his offerings since Thinna was pure at heart and his devotion was true. Once, Lord Shiva tested the unshakable devotion of Thinna. With his divine power, He created a tremor and the roof-tops of the temple began to fall. All the sages ran away from the scene except for Thinna who covered the linga with his body to prevent it from any damage. Hence he was named thereafter as Dheera (valiant one).

Thinna noticed that one of the eyes of the Shiva linga was oozing blood and tears. Sensing that Lord Sri Bhalanetra’s eye had been injured, Thinna proceeded to pluck his one eye out with one of his arrows and placed it in the spot of the bleeding eye of the Shiva linga. This stopped the bleeding in that eye of the linga. But to complicate matters further, he noticed that the other eye of the linga has also started oozing blood. So Thinna thought that if he were to pluck his other eye too, he would become blind to exactly know the spot where he has to place his own second eye over the bleeding second eye of the lingam. So he placed his great toe on the linga to mark the spot of the bleeding second eye and proceeded to pluck out his other and only eye. Moved by his extreme devotion, Lord Sri Priyabhakta appeared before Dinna and restored both his eyes. He made Thinna one of the Nayanmars and he was called as Kannappan or Kannappa Nayanar.

Also spelled as Kanappar Kanapar Kannapar – Sivan God story Kathai Kathaigal

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.